O projekcie

 

W projekcie „Lubuska Kuźnia Kadr MMSP” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej macie Państwo możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych, BEZPAŁTNYCH SZKOLENIACH organizowanych przez naszą firmę. Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące szkolenia:

 

1. MŁODSZY ADMINISTRATOR Linux - szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Junior Level Linux Professional.

2. CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Technologii Sieciowych - szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration.

3. CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Technologii Active - szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Active Directory, Configuration.

4. CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Technologii Baz Danych SQL Server - szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance.

 

Powyższe szkolenia są adresowane do osób zatrudnionych (w ramach umowy o pracę lub samozatrudnionych) w Małych, Mikro i Średnich Przedsiębiorstwach mających jednostkę organizacyjną w województwie lubuskim, jako administratorzy systemów operacyjnych, administratorzy usług sieciowych i/lub baz danych – nie posiadające certyfikatu kompetencji zawodowych.

 

Ogółem zakłada się, że we wszystkich 4 rodzajach szkoleń weźmie udział 80 osób z 52 firm, w tym minimum 20% kobiet.


WARUNKI REALIZACJI KAŻDEGO SZKOLENIA:

Programy szkoleniowe dostosowano do aktualnej specyfiki i wyzwań stojących przed lubuskimi Małymi, Mikro i Średnimi Przedsiębiorstwami przy uwzględnieniu dotychczasowego przygotowania zawodowego uczestników.

 

Każdy uczestnik jednego z powyższych szkoleń korzysta obligatoryjnie z całego programu w ramach danego szkolenia (danej ścieżki szkoleniowej) i związanych z nią wymogów, w tym egzaminów (2 lub 3 ścieżki do wyboru – wg delegacji pracodawcy i zgodnie z zawartą umową).

 

Szkolenia będę realizowane przy założeniu: jeden dzień szkoleniowy = 8 godzin szkoleniowych.

 

Grupy szkoleniowe będą składać się z 10 osób.

 

Nabór do projektu będzie prowadzony w trybie ciągłym od września 2012 (do wykorzystania limitu miejsc) z uwzględnieniem poniższych szczegółowych kryteriów rekrutacji:

Szkolenia będą realizowane jako wsparcie udzielane Małym, Mikro i Średnim Przedsiębiorstwom w formie pomocy de minimis, dzięki czemu nie zakłada się wkładu własnego (szkolenia są bezpłatne). Przed przystąpieniem uczestnika do któregokolwiek ze szkoleń i zawarciem umowy szkoleniowej, firma Expeto zbada (poprzez oświadczenie), jaką kwotę pomocy de minimis otrzymał przedsiębiorca chcący delegować pracowników na szkolenie, tak, by nie doszło do przekroczenia ustalonego limitu 200 000 Euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach.

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności